Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

 vydané spoločnosťou RailJOB s. r. o., so sídlom: Kollárova 4329, Martin 036 01, IČO: 54 083 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 78061/L (ďalej len „spoločnosť RailJOB„), ako prevádzkovateľom internetovej (webovej) stránky www.jobik.eu (ďalej len „Stránka„) a poskytovateľom služieb na Stránke.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1   Tieto VOP upravujú práva a povinnosti spoločnosti RailJOB a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb spoločnosti RailJOB, pričom sú súčasne neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi spoločnosťou RailJOB a tretími osobami pri využívaní Stránky a služieb poskytovaných spoločnosťou RailJOB (ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb„).

1.2   Spoločnosť RailJOB prostredníctvom Stránky nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3   V rámci týchto VOP sa nasledujúce pojmy vykladajú týmto spôsobom:

 

Klient – akákoľvek tretia osoba (fyzická alebo právnická) odlišná od spoločnosti RailJOB, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované spoločnosťou RailJOB prostredníctvom Stránky

 

Záujemca o prácu – Klient-fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované spoločnosťou RailJOB prostredníctvom Stránky za účelom vyhľadania si vhodnej pracovnej príležitosti/zamestnania

 

Zamestnávateľ – Klient-fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované spoločnosťou RailJOB prostredníctvom Stránky za účelom vyhľadania zamestnancov

 

Databáza životopisov databáza životopisov zadaných do systému Záujemcami o prácu pri využívaní služieb spoločnosti RailJOB

 

Služby – služby (plnenia) poskytované Klientom spoločnosťou RailJOB prostredníctvom Stránky

 

Pracovná ponuka – inzerát zverejnený Zamestnávateľom, prípadne aj spoločnosťou RailJOB, na Stránke, prostredníctvom ktorého vyhľadáva vhodných zamestnancov; obsahujúci informácie v rozsahu: názov Zamestnávateľa, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, základná mzda, popis základných pracovných činností, kontakt na Zamestnávateľa, prípadne aj iné informácie poskytnuté Zamestnávateľom (mail/telefonický kontakt)

 

Zásady ochrany osobných údajov – zásady a podmienky osobných údajov zhromažďovaných a spracovávaných spoločnosťou RailJOB pri prevádzke Stránky

 

 

2. Služby

 

2.1   Služby poskytované Záujemcom o prácu

2.1.1    Spoločnosť RailJOB poskytuje prostredníctvom Stránky Záujemcom o prácu bezplatné Služby spočívajúce v sprístupnení Pracovných ponúk, na ktoré môžu Záujemcovia o prácu po ich registrácii na Stránke reagovať.

2.1.2  Záujemca o prácu môže registráciou na Stránke získať prístup k doplnkovým Službám poskytovaným spoločnosťou RailJOB, a to:

             2.1.2.1 odpovedanie na zverejnené Pracovné ponuky priamo prostredníctvom Stránky;

2.1.3    Registrácia na Stránke: Záujemca o prácu v príslušnej sekcii dostupnej na Stránke uvedie ním zvolený prihlasovací e-mail a prihlasovacie heslo (s náležitosťami podľa usmernenia v danom kroku registrácie), svoje meno a priezvisko. Záujemca o prácu je povinný pri vytvorení účtu na Stránke uviesť pravdivé a aktuálne údaje vyžadované na jeho registráciu. Registrácia je vykonaná potvrdením zadanej e-mailovej adresy v príslušnom emailovom konte Záujemcu o prácu zadanom pri registrácii. Registráciu je možné kedykoľvek zrušiť v profile užívateľa zvolením možnosti „Vymazať profil“. Záujemca o prácu je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím Klientom; spoločnosť RailJOB nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie týchto prístupových údajov Záujemcu o prácu neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné následné škody či nároky vznesené v tomto dôsledku zo strany tretích strán.

2.1.4   Záujemca o prácu sa na základe úspešnej registrácie na Stránke vykonanej podľa bodu 2.1.3 následne prihlasuje zvoleným prihlasovacím e-mailom a prihlasovacím heslom môže prihlásiť na Stránke do svojho konta a využívať Služby podľa bodu 2.1.2.

2.1.5   Za účelom využívania doplnkových Služieb podľa bodu 2.1.2 Záujemca o prácu poskytuje spoločnosti RailJOB ako prevádzkovateľovi Stránky svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje, prípadne aj ďalšie podľa voľby Záujemcu o prácu, vo vzťahu ku spracovaniu a zhromažďovaniu ktorých platia Zásady ochrany osobných údajov.

2.1.6   Spoločnosť RailJOB nedáva žiadne záruky ohľadom nájdenia vhodnej Pracovnej ponuky či uzatvorenia pracovného pomeru na základe Služieb poskytovaných prostredníctvom Stránky.

 

2.2   Služby poskytované Zamestnávateľom

2.2.1   Spoločnosť RailJOB poskytuje prostredníctvom Stránky Zamestnávateľom registrovaným na Stránke, nasledovné Služby:

            2.2.1.1 inzercia Pracovných ponúk; zadaná Pracovná ponuka musí spĺňať minimálne tieto náležitosti: Názov pracovnej ponuky, Popis pracovnej ponuky, Typ mzdy, Mzda od, Umiestnenie. Spoločnosť RailJOB si vyhradzuje právo Pracovné ponuky, ktoré nebudú v súlade s uvedenými podmienky upraviť. Pracovná ponuka musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými zásadami alebo dobrými mravmi, v opačnom prípade si spoločnosť RailJOB vyhadzuje právo Pracovnú ponuku neuverejniť.        

             Registrácia na Stránke: Zamestnávateľ v príslušnej sekcii dostupnej na Stránke uvedie ním zvolený prihlasovací e-mail a prihlasovacie heslo (s náležitosťami podľa usmernenia v danom kroku registrácie), svoje identifikačné a fakturačné údaje. Zamestnávateľ je povinný pri vytvorení účtu na Stránke uviesť pravdivé a aktuálne údaje vyžadované na jeho registráciu. Registrácia je vykonaná potvrdením zadanej e-mailovej adresy v príslušnom emailovom konte Zamestnávateľa zadanom pri registrácii. Registráciu je možné kedykoľvek zrušiť v profile užívateľa zvolením možnosti „Vymazať profil“. Zamestnávateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím Klientom; spoločnosť RailJOB nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie týchto prístupových údajov Zamestnávateľa neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné následné škody či nároky vznesené v tomto dôsledku zo strany tretích strán.

Názov pracovnej ponuky

2.2.2   Služby podľa bodu 2.2.1 poskytuje spoločnosť RailJOB za odplatu, ktorej spôsob určenia a fakturácie je obsahom Cenníka.

2.2.3  Zamestnávateľ sa zaväzuje v prípade využívania Služieb spoločnosti RailJOB nakladať s osobnými údajmi Záujemcov o prácu, s ktorými sa týmto spôsobom oboznámi, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. V opačnom prípade zodpovedá za všetku a akúkoľvek škodu spôsobenú spoločnosti RailJOB porušením tejto povinnosti, najmä, nie však výlučne, v podobe sankcií uložených zo strany príslušného úradu alebo nárokov uplatnených zo stany dotknutých osôb.

2.2.4  Spoločnosť RailJOB nedáva žiadne záruky ohľadom nájdenia vhodného zamestnanca či uzatvorenia pracovného pomeru na základe Služieb poskytovaných prostredníctvom Stránky.

 

 

3. Zmluva o poskytovaní služieb

 

3.1  Služby poskytované Záujemcovi o prácu podľa bodu 2.1 spoločnosť RailJOB poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, k uzatvoreniu ktorej dochádza zadaním registrácie Záujemcu o prácu na Stránke. Služby poskytované Zamestnávateľom podľa bodu 2.2.1 spoločnosť RailJOB poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, k uzatvoreniu ktorej dochádza zaplatením objednávky Služieb v zmysle bodu 2.2.1 prostredníctvom konta Zamestnávateľa vytvoreného na Stránke.

3.2  Zamestnávateľ zadaním svojej požiadavky na poskytnutie Služieb podľa bodu 2.2.1 vyslovuje svoj súhlas s obsahom týchto VOP, ako aj so zverejnením údajov o jeho osobe, resp. iných údajov, ktoré prostredníctvom ním objednanej Služby poskytne.

3.3  Zmluva o poskytovaní služieb vzniká potvrdením objednanej Služby zo strany spoločnosti RailJOB, a to buď prostredníctvom Stránky, alebo mailovou správou odoslanou na kontaktný e-mail Zamestnávateľa uvedený pri objednávke Služieb.

3.4  Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie trvania Zamestnávateľom  objednanej Služby, pričom nadobúda účinnosť dňom doručenia potvrdenia objednanej Služby zo strany spoločnosti RailJOB.

3.5   Potvrdeným objednanej Služby zo strany spoločnosti RailJOB sa stáva objednávka Zamestnávateľa na jej poskytnutie záväznou, dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní služieb, Zamestnávateľ ju nemôže jednostranne zmeniť. Zmena či zrušenie objednanej Služby po jej potvrdení zo strany spoločnosti RailJOB podlieha poplatku v zmysle Cenníka.

3.6   Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej trvania ukončiť:

         3.6.1   písomnou dohodou zmluvných strán;

         3.6.2  písomným odstúpením od Zmluvy o poskytovaní služieb zo strany spoločnosti RailJOB v prípade porušenia zmluvných povinností alebo VOP zo strany druhej strany. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje:

                     3.6.2.1  uverejnenie Pracovnej ponuky, ktorej obsah je v rozpore s týmito VOP, Zmluvou o poskytovaní služieb, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi;

                     3.6.2.2 nakladanie s akýmikoľvek informáciami o Záujemcoch o prácu, s ktorými sa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb oboznámi, na akýkoľvek iný účel ako na    v súvislosti s vyhľadaním vhodného zamestnanca;

                     3.6.2.3 Zamestnávateľ ani napriek upozorneniu zo strany spoločnosti RailJOB na porušovanie Zmluvy o poskytovaní nezjednáva v stanovenej lehote v trvaní 7 dní nápravu a toto porušenie neodstráni;

                     3.6.2.4 Zamestnávateľ je viac ako 15 dní v omeškaní s úhradou odplaty za poskytované Služby.

                     Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy o poskytovaní služieb musí byť doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strane alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu pri jeho registrácii na Stránke.

3.7  Ak sa Záujemca o prácu neprihlási do svojho konta vytvoreného na Stránke viac ako 6 mesiacov od posledného prihlásenia, spoločnosť RailJOB automaticky vymaže z Databázy životopisov životopis zadaný Záujemcom o prácu.

 

4.  Cena Služieb a platobné podmienky

 

4.1  Služby poskytované Zamestnávateľom sú poskytované za úhradu, pričom spôsob určenia odplaty a jej fakturácie je obsahom Cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto VOP.

4.2  Spoločnosť RailJOB vystaví faktúru (s náležitosťami daňového dokladu), na základe ktorej si vyúčtuje nárok na odplatu za poskytované Služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak, po uplynutí obdobia trvania Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej sa fakturácia týka a odošle ju na e-mailovú adresu zadanú Zamestnávateľom pri jeho registrácii na Stránke. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia a je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet spoločnosti RailJOB uvedený n faktúre.  

4.3  V závislosti od rozsahu a/alebo povahy objednanej Služby si môže spoločnosť RailJOB vyhradiť začiatok ich poskytovania až po úhrade odplaty, o čom informuje Zamestnávateľa po zadaní objednávky.

4.4  Zamestnávateľ môže rozporovať správnosť vystavenej faktúry za Služby v lehote 7 dní odo dňa doručenia faktúry, pričom musí uviesť dôvody pre ktoré vyúčtovaný nárok na odplatu neuznáva.5. Zodpovednosť za škodu

 

5.1   Spoločnosť RailJOB nezodpovedá za obsah Pracovných ponúk uverejnených Zamestnávateľom na  Stránke, ani za obsah, správnosť a kvalitu informácií tam uvedených. Rovnako nenesie zodpovednosť za správnosť či aktuálnosť informácií poskytnutých Záujemcami o prácu pri využívaní Služieb.

5.2  Spoločnosť RailJOB nezodpovedá ani za škodu, akékoľvek nedostatky či vady konania/plnenia zo strany Zamestnávateľa realizovaného na základe či v spojitosti so Službou, ktorej poskytovanie je predmetom Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi spoločnosťou RailJOB a Zamestnávateľom. Zamestnávateľ nesie zodpovednosť za akékoľvek nároky uplatnené voči spoločnosti RailJOB titulom porušenia práv tretích osôb či všeobecne záväzných právnych predpisov na základe či v spojitosti so Službou, ktorej poskytovanie je predmetom Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi spoločnosťou RailJOB a Zamestnávateľom, a to vrátane porušenia práv duševného vlastníctva či ochrany osobných údajov.

5.3  Klienti sú povinní chrániť všetky údaje a informácie, ktoré majú alebo môžu mať povahu osobných údajov či obchodného tajomstva, s ktorými sa zoznámia pri využívaní Služieb poskytovaných spoločnosťou RailJOB. Zamestnávatelia sú predovšetkým povinní chrániť osobné údaje získané z Databázy životopisov alebo zoznamu registrovaných Záujemcov o prácu, pričom sú povinní zabezpečiť ochranu týchto údajov pred ich neoprávneným zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe. V prípade porušenia povinností v zmysle tohto bodu Klient v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu spôsobenú týmto porušením.

5.4  Klienti sa zaväzujú uspokojiť všetky a akékoľvek nároky vznesené či uplatnené zo strany tretích osôb voči spoločnosti RailJOB v súvislosti so Službami poskytovanými spoločnosťou RailJOB Klientom, pokiaľ je dôvodom takýchto nárokov porušenie týchto VOP, Zmluvy o poskytovaní služieb, všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany Klientov a súčasne nahradiť všetku škodu, ktorá bola týmto spoločnosti RailJOB spôsobená.

5.5   V prípade omeškania Klienta Profesia je oprávnená dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Profesie Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Profesie na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

 

6. Reklamačný poriadok

 

6.1 Klient majú právo reklamovať vady, ku ktorým došlo pri využívaní Stránky v súvislosti s poskytovanými Službami, ktoré nie sú spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť spoločnosti RailJOB alebo okolnosťami, za ktoré spoločnosť RailJOB nezodpovedá (napríklad výpadok internetového pripojenia, chyba spojenia na strane Klienta, preťaženie siete, zablokovanie prístupu na Stránke).

6.2   Klienti sú oprávnení vady Služieb reklamovať v lehote 14 dní odo dňa jej vyskytnutia, pričom sú povinní pri jej reklamovaní špecifikovať, v čom/ako sa reklamovaná vady prejavila, jej trvanie, následky, pokiaľ možno aj doložiť dôkazmi preukazujúcimi existenciu tejto vady a oznámenie nárokov, ak si ich z dôvodu výskytu tejto vady uplatňujú vrátane preukázania skutočností odôvodňujúcich vznik tohto nároku. V oznámení o reklamácii sú Klienti povinní uviesť svoje údaje v rozsahu: meno a priezvisko/obchodný názov, adresa bydliska/adresa sídla, kontaktný údaj.

6.3  Vady je možné reklamovať písomne, a to:

        6.3.1  zaslaním reklamácie na adresu sídla spoločnosti RailJOB;

        6.3.2 e-mailom zaslaným na adresu: jobik@railjob.eu

6.4 Spoločnosť RailJOB oznámi spôsob vybavenia reklamácie, prípadne i uplatneného nároku, rovnakou formou, ako jej bola reklamácia doručená, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii.

 

 

7.  Záverečné ustanovenia

 

7.1  Vzťahy neupravené Zmluvou o poskytovaní služieb a/alebo týmito VOP sa spravujú príslušnými platnými právnymi predpismi SR.

7.2  Ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré upravujú práva a povinnosti strán odchylne od týchto VOP, majú pred týmito VOP prednosť.

7.3   Spoločnosť RailJOB je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP, pričom je povinná túto zmenu Klientom oznámiť najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny, a to formou oznámenia zaslaného na e-mailovú adresu Klientov zadanú pri registrácii na Stránke.