Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

Vydané spoločnosťou RailJOB s. r. o., so sídlom: Kollárova 4329, Martin 036 01, IČO: 54 083 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 78061/L (ďalej len „spoločnosť RailJOB„), ako prevádzkovateľom internetovej (webovej) stránky www.jobik.eu (ďalej len „Stránka„) a poskytovateľom služieb na Stránke.

 

I. Úvodné ustanovenia

I.1   Tieto Zásady sa vzťahujú na ochranu osobných údajov v súvislosti s využívaním Stránky zo strany klienta spoločnosti RailJOB (ďalej len „Klient„) v zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti RailJOB zverejnených na Stránke (ďalej len „VOP„).

 

I.2    Klient spoločnosti RailJOB poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zaškrtnutím prázdneho štvorcového poľa pri registrácii na Stránke, čím potvrdzuje, že sa s týmito Zásadami zoznámil a že s nimi súhlasí. Tento súhlas je poskytovaný na dobu trvania vzťahu medzi spoločnosťou RailJOB a Klientom založeného registráciou Klienta na Stránke a ďalej po dobu troch rokov od skončenia ich zmluvného vzťahu.

 

I.3.  Poskytnutím osobných údajov dáva Klient svoj súhlas spoločnosti RailJOB k zhromažďovaniu, ukladaniu a spracovaniu svojich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a ďalej podľa ostatných príslušných platných právnych predpisov, ako aj príslušných noriem Európskej únie (GDPR).

 

I.4.  Spoločnosť RailJOB je oprávnená tieto Zásady zmeniť ich aktualizáciou zverejnenou na Stránkach.

 

I.5.  Správcom osobných údajov je spoločnosť RailJOB.

 

 

II. Osobné údaje

 

II.1. Osobný údaj je každá informácia o identifikovanom alebo identifikovateľnom Klientovi – fyzickej osobe. Identifikovateľným Klientom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 

II.2. Spoločnosť RailJOB spracováva osobné údaje Klienta, ktoré tento poskytne počas registrácie na Stránke, údaje, ktoré Klient poskytne počas ďalšej komunikácie so spoločnosťou RailJOB a údaje o návštevách Stránky a o zdrojoch, ku ktorým sa Klient pripojil.

 

II.3. Spoločnosť RailJOB spracováva osobné údaje Klienta v nasledujúcom rozsahu:

• Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul;

• Adresné údaje: adresa bydliska, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

• Iné osobné údaje, ktoré Klient pri využívaní Stránok a Služieb poskytovaných mu spoločnosťou RailJOB poskytne.

 

II.4. Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri registrácii uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť RailJOB o zmene svojich osobných údajov.

 

II.5. Osobné údaje sú poskytované za účelom

•  registrácie na Stránke;

•  využívaní Služieb poskytovaných spoločnosťou RailJOB na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

 

II.6. Osobné údaje budú spoločnosťou RailJOB uchovávané pre účely menované vyššie na dobu od ich poskytnutia do uplynutia 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 

II.7. Spracovaním osobných údajov Klienta môže spoločnosť RailJOB poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje sú ako spoločnosťou RailJOB, tak spracovateľom spracovávané manuálne i automaticky.

 

II.8. Spoločnosť RailJOB je oprávnená poskytnúť osobné údaje Klientov aj tretím osobám, ktoré poskytujú plnenie v súvislosti s realizáciou dodávok/poskytovania Služieb Klientom.

 

II.9. Spoločnosť RailJOB je oprávnená poskytnúť osobné údaje tretej strane, ak jej je takáto povinnosť uložená za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

 

II.10. Osobné údaje Klientov sú uchovávané na zabezpečených serveroch webhostingu hostcreators.sk. Na zaistenie bezpečného spracovania dát orgánov v súlade s týmito Zásadami využíva spoločnosť RailJOB všetky nevyhnutné možnosti.

 

II.11. Osobné údaje Klientov nebudú poskytované do iných štátov.

 

III. Práva dotknutých osôb

 

III.1. Klient poskytol svoje údaje dobrovoľne v súvislosti s registráciou na Stránke. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie Služieb v zmysle VOP.

 

III.2. Klient je oprávnený odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov iba nad rámec spracovania nutného k plnenie zmluvných záväzkov spoločnosti RailJOB a Klienta. Odvolať súhlas možno kedykoľvek, a to písomným oznámením doručeným na elektronickú adresu: gdpr@railjob.eu, poprípade zaslaným na adresu sídla spoločnosti RailJOB.

 

III.3. Klient je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov. Spoločnosť RailJOB je povinná takúto informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu. Za poskytnutie informácie môže spoločnosť RailJOB požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

 

III.4. Ak sa Klient domnieva, že spoločnosť RailJOB spracováva jeho nepresné údaje, má právo požadovať od spoločnosti RailJOB, aby takéto údaje opravila.

 

III.5. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov má Klient právo sa namietať proti spracovaniu osobných údajov u spoločnosti RailJOB alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, www.dataprotection.gov.sk

 

III.6. Klient má ďalej právo na to, aby jeho osobné údaje boli spoločnosťou RailJOB vymazané v prípade že:

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

• Klient údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;

• osobné údaje boli spracované nezákonne;

• osobné údaje sa musia vymazať vo vzťahu k splneniu právnej povinnosti v zmysle právnej úpravy.

 

III.7. Klient má ďalej právo na prenosnosť osobných údajov spočívajúce v práve požadovať od spoločnosti RailJOB poskytnutie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré jej poskytol, v bežne čitateľnom formáte. Osobné údaje v takej forme môže Klient predať inému správcovi alebo požadovať ich odovzdanie po spoločnosti RailJOB.

 

IV. Cookies

 

IV.1. Na Stránke používa spoločnosť RailJOB súbory „cookies“ za účelom poskytnutia väčšieho pohodlia pre Klientov pri jej používaní. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré Stránka v zariadení Klienta vytvoria v momente, kedy na ne Klient vstúpi. Súbory „cookies“ používané spoločnosťou RailJOB sú len dočasné a zo zariadenia Klienta sa samé vymažú po uzavretí internetového prehliadača. „Cookies“ spoločnosti RailJOB pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Stránky.

 

IV.2. Klient môže Stránku využívať aj bez súborov „cookies“, spoločnosť RailJOB však nevylučuje, že niektoré funkčnosti Stránky budú obmedzené a komfort používania sa zníži.

 

IV.3.  Používaním Stránky so súbormi „cookies“ vyjadruje Klient súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

 

V. Správca webových stránok

 

V.1. Správcom Stránky je spoločnosť RailJOB. Prípadné otázky alebo upozornenia týkajúce sa obsahu alebo správy Stránky je možné odoslať na e-mail: jobik@railjob.eu.